Gezond is krachtig

Magazine cover

Gezond is krachtig

CHECK DE GEVOLGEN
Gemeenten kunnen goedbedoelde maatregelen nemen waarmee ze hun doel juist voorbij schieten. “Ga met
de doelgroep in dialoog en check eerst
goed de gevolgen van maatregelen.
Deel verantwoordelijkheid ook met mensen die in kwetsbare omstandig-heden leven.”

De transities gaan uit van een sociaal netwerk en de kracht om zelf de regie
te voeren over je eigen leven. “Er zijn mensen bij wie deze basisvoorwaarden ontbreken en waarbij deze aannames (nog) niet werken”, zegt Carin. “Laten
we samen bewaken hoe de verande-ringen in de praktijk uitpakken en de mensen bij wie dit nodig is, extra
steunen zodat ook zij meedoen.”

NAAR 3 van 4

TERUG

TERUG

ALCOHOLBRIL BREEKT HET IJS

......................

BEST PRACTICE

ALCOHOLBRIL BREEKT HET IJS

......................

BEST PRACTICE

VERWARDHEID
OP STRAAT

......................

BELEID

VERWARDHEID
OP STRAAT

......................

BELEID

..........................................

Tine van Regenmortel:
“KRACHT EN KWETSBAARHEID
GAAN HAND IN HAND.”

..........................................

thuislozen in hun situatie beland zijn.
Ga vanuit dat punt mensen langzaam versterken. En doe dat op diverse niveaus: persoonlijk, sociaal, organisatorisch en beleidsmatig.”Bij de krachtgerichte aan-
pak zijn alle betrokkenen ‘eigenaar’ van het probleem. Daarbij werken de persoon zelf, diens omgeving zoals mantelzorgers en vrijwilligers, en zorgverleners met elkaar samen. “Mensen in kwetsbare leefomstandigheden vinden het heel moeilijk om door de bomen het bos nog te zien”, zegt Tine. “Dus help bij structuur in bijvoorbeeld dagritme en afspraken en laat zien wat er op de korte en langere termijn moet gebeuren.”

“We hebben het vaak over ‘mensen in hun kracht zetten’, maar dat suggereert dat wij gaan ingrijpen”, zegt Carin. “Liever geven we mensen de gelegenheid om hun eigen krachten en talenten te ontdekken en te benutten. ‘Krachtgericht werken’ noemen we dat. Dit sluit aan bij de nieuwe definitie van gezondheid die gericht is op veerkracht en regie over je eigen leven. We stimuleren mensen om zelf met ideeën te komen, bijvoorbeeld voor opvoedingsproblemen. Die aanpak vraagt om vasthoudendheid, maar heeft wél resultaat.”

NAAR 4 van 4

LEES MEER

LEES MEER

NAAR 2 van 4

TERUG

TERUG

BEMOEIZORG DOOR JGZ: VERTROUWEN WINNEN

......................

BEST PRACTICE

BEMOEIZORG DOOR JGZ: VERTROUWEN WINNEN

......................

BEST PRACTICE

KRACHTGERICHT WERKEN

......................

BEST PRACTICE

KRACHTGERICHT WERKEN

......................

BEST PRACTICE

Carin Rots:
“WE STIMULEREN MENSEN OM
ZELF MET IDEEËN TE KOMEN.”

SPREEK AAN OP EIGEN KRACHT
“We doen nog te weinig een beroep
op de eigen kracht van mensen die in kwetsbare omstandigheden leven”,
vindt hoogleraar Tine van Regenmortel. “Kracht en kwetsbaarheid gaan hand in hand.” Wel is er extra ondersteuning en maatwerk nodig. “Ga bij iedere persoon apart na wat er nodig is. Behandel iemand met vertrouwen en respect. Onderzoek bijvoorbeeld hoe dak- en

NAAR 3 van 4

LEES MEER

LEES MEER

NAAR 1 van 4

TERUG

TERUG

OOG VOOR GELDGEBREK
Niet alleen in wijken van grote steden, maar ook op het platteland en in dorpen groeien kinderen op in armoede. “We schatten dat 3 tot 5 procent van de gezinnen tot de meest kwetsbare groepen behoort met een opeenstapeling van problemen”, zegt Carin Rots. Zij deed in West-Brabant onderzoek naar armoede in gezinnen en de invloed daarvan op de gezondheid van kinderen. “Het is belangrijk om een goed oog te hebben voor deze gezinnen. Kinderen die niet op de afspraken van de GGD verschijnen zonder bekende reden, zoeken we actief op. Dat helpt, want daardoor hebben we veel kinderen beter in beeld gekregen.” Samen met andere organisaties zoekt de GGD West-Brabant naar concrete manieren om juist deze kinderen en gezinnen extra te ondersteunen.

NAAR 2 van 4

LEES MEER

LEES MEER

Mensen met geldzorgen of grote sociale problemen leven gemiddeld een stuk korter en veel langer in ongezond-heid. Extra aandacht in gezondheidsbeleid voor deze mensen is noodzaak. Kernelementen van de aanpak zijn het ontdekken en benutten van krachten en talenten, evenals de regie terug krijgen over je eigen leven.

KRACHTIG

GEZOND IS

Carin Rots,
gezondheidsonderzoeker GGD West-Brabant, en
Tine Van Regenmortel,
hoogleraar sociaal werk KU Leuven en coördinator
Academische Werkplaats sociaal werk Tranzo Tilburg University

DE ÉCHTE
PUBLIEKE ZAAK

......................

BELEID

DE ÉCHTE
PUBLIEKE ZAAK

......................

BELEID

MONITORING OP KWETSBAARHEID
ÉN KRACHT

......................

BEST PRACTICE

MONITORING OP KWETSBAARHEID
ÉN KRACHT

......................

BEST PRACTICE

BEST PRACTICE

ALCOHOLBRIL BREEKT HET IJS
In het asielzoekerscentrum Breda wonen 400 asielzoekers met 24 nationaliteiten. Mannen, vrouwen en kinderen uit onder meer Ghana, Eritrea en Syrië, waarvan de helft leeft
in gezinsverband.

De voorlichtingsbijeenkomst door een preventiefunctionaris
van de GGD over alcohol met 8 jong volwassenen uit Eritrea
en de tolk begon schuchter, tot de 'alcoholbril’ het ijs brak!
Iedere jongere zette de alcoholbril op om te ervaren wat alcohol met je doet. “Sta op, loop naar mij toe en geef me
een hand. Hilarische momenten als je dan een stoel omver
loopt en naast mijn hand pakt”, zo vertelt Ine Dijkmans. “Zo onwennig als we begonnen, zo vrolijk namen we afscheid.”

“Van de 93 asielzoekers kinderen gaat tweederde naar
basisschool De Fontein, waar we gaan werken aan het
thema lichaamsverzorging. De oudere kinderen gaan naar
het Kellebeek College, waar het thema seksualiteit veel
vragen met zich meebrengt. De Eritreese jonge mannen ontmoet ik weer op deze school om veilig vrijen en
gezonde relaties te bespreken.”

BELEID

VERWARDHEID OP STRAAT
Onder meer politie, GGZ Nederland en patiëntenorganisaties trekken aan de bel over de toename van het aantal verwarde mensen op straat. Zij zijn in de war door psychische problemen, een verstandelijke handicap, dementie of verslaving.
Zie ook deze film.

Cijfers van de politie laten in West-Brabant een stijging zien in overlast door verwarde of overspannen personen van 1018 in 2011 naar 1392 in 2013. Minister Schippers neemt de signalen serieus en onderzoekt samen met de minister van Veiligheid en Justitie, VNG, politie, GGZ Nederland en de Federatie Opvang de oorzaken van de toename en wil, op basis daarvan, een verbeterde aanpak.

BEST PRACTICE

BEMOEIZORG DOOR JGZ: VERTROUWEN WINNEN
De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg in West-Brabant zetten zich extra in voor gezinnen met meerdere problemen; zeker
als de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen bedreigd
worden en de contacten tussen gezin en hulpverleners verbroken
zijn of moeizaam verlopen. Via bemoeizorg herstelt de Jeugd-gezondheidszorg het contact met deze gezinnen, zodat onder-steuning en hulpverlening in gang gezet kan worden.
Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg is door de Jeugdgezond-heidszorg in West-Brabant ontwikkeld en met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Deze werkwijze blijkt zeer geschikt om
het vertrouwen van de gezinnen te winnen en hen toe te leiden
naar zorg. Bovendien is er gemiddeld genomen sprake van een afname van de onderzochte problemen. Zo nemen bijvoorbeeld emotionele problemen en gedragsproblemen bij kinderen licht af.
In het gezin verbetert de communicatie. Ook ervaren de gezinnen meer sociale steun.

“IK VERBIND KENNIS OVER EFFECTIEVE INTERVENTIES AAN MIJN ERVARING, EN LEVER MAATWERK
IN IEDER GEZIN.”

Marianne Onnink,
jeugdverpleegkundige GGD West-Brabant:

KRACHTGERICHT WERKEN
Krachtgericht werken, ook wel empowerment genoemd is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen grip krijgen
op de eigen situatie en hun omgeving via het verwerven
van controle, het aanscherpen
van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie (van Regenmortel 2002).

In de ‘empowerment bloem’ hiernaast staan de kernelementen van krachtgericht werken.
De toepassing van krachtgericht werken door sociaal werkers in de nieuwe participatiesamenleving vraagt andere competenties.

BEST PRACTICE

BEST PRACTICE

MONITORING OP KWETSBAARHEID ÉN KRACHT
De GGD West-Brabant volgt samen met GGD GHOR Nederland, CBS en RIVM via gezondheidsmonitors de ontwikkelingen in de publieke gezondheid. Dat gebeurt met gezondheidsenquêtes onder verschillende leeftijdsgroepen, die in eenzelfde periode met eenzelfde methode in alle gemeenten in Nederland worden uitgezet. Resultaten zijn te vinden op de gezondheidsatlas van West-Brabant.

De onderzoekers en adviseurs van de GGD ondersteunen de gemeenten om duiding te geven aan deze informatie.
Daarvoor voeren ze ook verdiepend en aanvullend onderzoek uit, juist bij mensen in kwetsbare situaties. Een voorbeeld hiervan is de afname van interviews bij dak- en thuislozen en intermediairs in West-Brabant.

BELEID

DE ÉCHTE PUBLIEKE ZAAK
Terug in de geschiedenis: rond 1880 is de openbare gezond-heidszorg ontstaan ter bescherming van arbeiders, kinderen, armen en zwangere vrouwen tegen onhygiënische omstan-digheden, slechte woningen en gebrekkige medische zorg.
Dit beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen die meer risico lopen, gebeurt weliswaar op een andere manier, maar is nog steeds nodig! De Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning regelen deze gemeentelijke rol voor mensen die het zelf niet (helemaal) redden. Deze publieke gezondheidszorg is collectief, ongevraagd, actief én met een sterk accent op preventie. Eigenlijk ook nog steeds net als toen…

2 VAN 2

1 VAN 2

http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/onderzoek-integrative-medicine/nieuw-concept-gezondheid

http://1848800.mijnwinkel.nl/artikelnummer/3.html

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2281991333/Geen+pepperspray+maar+zorg+andere+aanpak+nodig+voor+verwarde+mensen.aspx

https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/wob-verzoek-verwarde-personen.html

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/27/kamerbrief-over-signalen-toename-verwarde-personen.html

http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Bemoeizorg-in-de-jeugdgezondheidszorg

http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/en-werkt-het/

http://www.bindkracht.be/Portals/0/BindkrachtDocuments/2008,%20Tine%20van%20Regenmortel,%20zwanger%20van%20empowerment.pdf

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/04/21/sociaal-werk-moet-anders-in-de-nieuwe-samenleving/

http://ggd-wb.gezondheidsatlas.nl/

assets/ggdgezondwestbrabant4/d1e8_Toegang sociaal-medische zorg dak- en thuislozen West-Brabant.pdf

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/geldigheidsdatum_12-03-2015

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_22-04-2015#Hoofdstuk2

inhoud

Oog voor vergeten plekken

Technology by MagStream Real Time Publishing