Gezond is krachtig

Magazine cover

Versterk preventie

..............................................

“WIJ ZIJN BEKENDEN UIT HET DORP.”

Frans Schoenmakers:

“MENSEN PRATEN LIEVER OVER
DINGEN DIE GOED GAAN. DUS
MOET JE DOORVRAGEN.”

Memet Ataman:

..............................................

Tijdige signalering van ouderen met problemen draagt bij aan behoud van levenskwaliteit,
aldus het SCP. De gemeente Alphen-Chaam,
KBO-Brabant, GGD en stichting WIJ-Breda werken samen voor een betere blik op de
groep 85-plussers. De senioren kregen een
brief met de vraag of ze behoefte hadden
aan een gesprek. Memet Ataman: “Je moet
zelf naar hen toe.”

ALERT OP DE ‘VRAAG ACHTER DE VRAAG’
Frans Schoenmakers (82) is één van de
vrijwillige ouderenadviseurs: “Wij zijn
vertrouwd, bekenden uit het dorp, getraind in gesprekstechnieken en alert op ‘de vraag achter de vraag’. Als iemand bijvoorbeeld een scootmobiel aanvraagt, kan daar meer achter zitten dan alleen slecht ter been zijn.” De vrijwilligers werken met een checklist met daarop thema’s zoals woonsituatie, zorgniveau, financiën en sociaal netwerk. Memet: “We vragen de ouderenadviseur om samen met de ouderen
een 'netwerkkaart' in te vullen. Daarop staan contactgegevens van belangrijke personen en instanties in hun directe omgeving.”

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

GEVOEL VAN VEILIGHEID
Beperkte mobiliteit, te weinig beweging en zorgen over veiligheid blijken aandachtspunten te zijn. Frans: “Inbraken in de buurt maken senioren angstig. Tijdelijk extra politie
in de buurt herstelt het veiligheidsgevoel.” Verder blijkt dat een aantal senioren nog onvoldoende besef heeft van de veranderingen
in de zorg. Memet: “Daar kan de gemeente wat aan doen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren waar ook de mantelzorgers welkom zijn.” In 2015 is er extra aandacht voor de groep senioren die niet gereageerd heeft op de uit-nodiging voor een gesprek. Frans: “We willen juist ook graag met hen praten om te weten
wat er bij hen leeft.”

SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

......................

BEST PRACTICE

SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

......................

BEST PRACTICE

MANTELZORGCAFÉ BAARLE-NASSAU

......................

BEST PRACTICE

MANTELZORGCAFÉ BAARLE-NASSAU

......................

BEST PRACTICE

Frans Schoenmakers,
vrijwillig ouderenadviseur in Alphen-Chaam, en
Memet Ataman,
maatschappelijk werker bij stichting Wij Breda

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

PREVENTIE

VERSTERK

Eén op de tien ouderen is zeer eenzaam. ‘Ouderen in gesprek met ouderen’ wordt in Alphen-Chaam toegepast. Door de GGD en stichting WIJ getrainde ouderenadviseurs van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Brabant gaan het gesprek aan en brengen het netwerk van senioren in kaart.

MONITOR KWETSBAARHEID OUDEREN

......................

BEST PRACTICE

MONITOR KWETSBAARHEID OUDEREN

......................

BEST PRACTICE

IMPULS TEGEN EENZAAMHEID

......................

BELEID

IMPULS TEGEN EENZAAMHEID

......................

BELEID

BEST PRACTICE

SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
In de gemeente Rucphen is, zoals in meer gemeenten in West-Brabant, de ervaring dat inwoners doorgaans laat aan de bel trekken bij problemen. En áls de problemen dan gesignaleerd worden, zijn ze vaak ernstig en is zware zorg nodig. De GGD en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van de Universiteit Tilburg hebben onderzocht of het maatschappelijke middenveld (zoals mensen van kerken, winkeliers en mensen uit het verenigingsleven) betrokken kan worden om problemen eerder te signaleren.

In deze vertelt Janneke van den Eerenbeemt van Stichting Groenhuysen over de ervaringen met de focusgroepen en de uitkomsten ervan. In de factsheet staan de resultaten nog eens samengevat.

...........................................................

“WEET WAAR JE MENSEN MOET VINDEN EN
WELKE MENSEN JE MOET VINDEN.”

Janneke van Eerenbeemt,
projectmanager Stichting Groenhuysen:

...........................................................

BEST PRACTICE

MANTELZORGCAFÉ BAARLE-NASSAU
In West-Brabant is 8% van de volwassenen en 11%
van de ouderen die mantelzorg geven, zwaar belast. Preventie van overbelasting van mantelzorgers is een belangrijk thema voor gemeentelijk beleid. Op verzoek van de Wmo-raad van de gemeente Baarle-Nassau is een mantelzorgcafé opgezet. De mantelzorgers gaven aan behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek en het uitwisselen van ervaringen. In een ontspannen sfeer worden thema’s besproken die mantelzorgers zelf aandragen. De doelen zijn lotgenotencontact tussen mantelzorgers, steun geven aan elkaar, en herkenning
en erkenning van ieders rol als mantelzorger. Verder worden ervaringen en tips uitgewisseld, en informatie
en advies gegeven. Ook de ontspanning van ‘er even tussenuit zijn’ is belangrijk.

BEST PRACTICE

WAT KENMERKT DE KWETSBARE OUDEREN IN WEST-BRABANT?
Meer dan een kwart (29%) van de thuiswonende ouderen in West-Brabant gaf in de GGD gezondheidsenquête (2012) aan kwetsbaar te zijn. Dit werd gemeten met de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst die op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied de kwetsbaarheid meet. Deze gegevens zijn verder geanalyseerd en hieruit blijkt onder andere dat mensen in kwetsbare situaties minder bewegen en minder regie over hun leven ervaren. Verder voelt deze groep zich eenzamer, wonen ze vaker alleen en hebben ze een groter risico op een angststoornis of depressie dan mensen die niet kwetsbaar zijn. In 2016 voert de GGD deze monitor op kwetsbaarheid van zelfstandig wonende ouderen opnieuw uit om de publieke gezondheid in West-Brabant te volgen.

BELEID

IMPULS TEGEN EENZAAMHEID
Samen met ‘Coalitie Erbij’ werkt het Ministerie van
VWS aan een aanpak van eenzaamheid.
De kamerbrief ‘Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid’ beschrijft de plannen, met de nadruk op preventie en duurzame verankering op lokaal niveau.

Staatssecretaris Van Rijn: “Ik verwacht dat de decentra-lisaties meer mogelijkheden bieden om mensen met eenzaamheidsgevoelens te ondersteunen”.

Op www.eenzaam.nl leest u meer. In onze regio is Breda een koploperplaats, maar ook andere West-Brabantse gemeenten werken aan de preventie van eenzaamheid, bijvoorbeeld in Etten-Leur vanuit het burgerinitiatief ‘Present in vriendschap’. Vijf Wmo-werkplaatsen ont-wikkelen samen met Coalitie Erbij op basis van praktijk-onderzoek een toolkit voor gemeenten (gereed eind 2015).

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Kwetsbare_ouderen_in_de_praktijk

http://www.kbo-brabant.nl/

http://wijbegintbijjou.nl/

http://www.ouderenjournaal.nl/n-brabant/2014/08/26/ouderen-gesprek-met-ouderen/

https://www.youtube.com/watch?v=6Qgqy44MigY&app=desktop

assets/ggdgezondwestbrabant4/91c7_factsheet focusgroepen gemeente Rucphen 2014.pdf

http://ggd-wb.gezondheidsatlas.nl/

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/ouderen/kennisdelen/meetinstrumenten/

assets/ggdgezondwestbrabant4/b2c6_factsheet_kwetsbaarheid bij ouderen.pdf

http://www.samentegeneenzaamheid.nl/over-ons/coalitie-erbij

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/16/kamerbrief-over-het-intensiveren-en-verankeren-aanpak-eenzaamheid.html

www.eenzaam.nl

http://internetbode.nl/etten-leur/burgerinitiatief-present-in-vriendschap-helpt-buurtgenoten-282444

Oog voor vergeten plekken

Heb en houd mensen in beeld

Technology by MagStream Real Time Publishing