Gezond is krachtig

Magazine cover

Heb en houd mensen in beeld

TESSA DIJKHUIZEN

TESSA DIJKHUIZEN
Sociaal verpleegkundige OGGZ GGD West-Brabant

MAIJU JONGENEEL

MAIJU JONGENEEL
Gezondheidsonderzoeker GGD West-Brabant

BIANCA VAN IERSEL

BIANCA VAN IERSEL
Beleidsadviseur GGD West-Brabant

MARLEEN VERHAGEN

MARLEEN VERHAGEN
Jeugdarts GGD West-Brabant

POLLEKE VERHOEVEN

POLLEKE VERHOEVEN
Gezondheidsbevorderaar GGD West-Brabant

NAAR 2 van 3

TERUG

TERUG

In deze filmfragmenten ziet u enkele GGD-medewerkers die hún verhaal vertellen over laaggeletterden, asielzoekers, gezinnen die
van gas en elektra afgesloten dreigen te worden, dak- en thuislozen en kinderen in gezinnen met weinig geld. En vooral: hoe zij als medewerkers van de GGD bijdragen aan het in beeld krijgen, hebben en houden van de gezondheid en veiligheid van deze inwoners van West-Brabant.

IEDEREEN
IN BEELD!

NAAR 3 van 3

LEES MEER

LEES MEER

Corine Maas:
“WELBEVINDEN VAN DE BURGERS STAAT ALTIJD VOOROP.”

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de (zorg)ondersteuning van kwetsbare mensen. Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal, Moerdijk, Zundert en Halderberge werken hierin samen met veertig zorgaanbieders in de regio. Dat zijn grotere instellingen zoals Stichting Groenhuysen, SDW en GGZ, maar ook kleinere organisaties zoals zorgboerderijen.
“De nieuwe Wmo vraagt een nieuwe manier van werken”, aldus Corine. “Dat is een zoektocht, maar wel een leuke! Er wordt meer zelfredzaamheid en steun uit de directe omgeving verwacht.”

TOEZICHT OP DE WMO
De samenwerkende gemeenten hebben de GGD gevraagd het toezicht op de uitvoering van de Wmo uit te voeren. “Het gaat om kwetsbare mensen”, zegt Corine. “Dan heb je een onaf-hankelijke, ervaren organisatie nodig die de menselijke maat hanteert. De GGD heeft ervaring met toezichtstaken op andere terreinen. We hebben er alle vertrouwen in dat de GGD dit
ook voor de Wmo goed zal doen.” De GGD controleert zorgaanbieders op basis van mel-dingen over onregelmatigheden, maar neemt als het nodig is ook zelf stappen. “We vragen de

GGD om de toezichtstaken uit te voeren bij nieuwe aanbieders. Ook gaat de GGD op basis van signalen van Wmo-consulenten het gesprek aan met cliënten en zorgaanbieders om vooraf afspraken te maken of bestaande afspraken bij te stellen.”

WELBEVINDEN VAN CLIËNTEN
De menselijke maat blijft essentieel volgens Corine. “Welk systeem en welke partijen je ook inzet, het welbevinden van de burgers staat altijd voorop. Het gaat immers om een buitengewoon kwetsbare doelgroep. We gaan weliswaar uit van zelfredzaamheid, maar ben je als gemeente ervan bewust dat sommige cliënten hierbij extra steun en zorg nodig hebben.”

NAAR 1 van 3

TERUG

TERUG

NODIG EENS EEN TAALAMBASSADEUR UIT!

......................

BEST PRACTICE

NODIG EENS EEN TAALAMBASSADEUR UIT!

......................

BEST PRACTICE

SOCIALE NETWERK VERSTERKING

......................

BEST PRACTICE

SOCIALE NETWERK VERSTERKING

......................

BEST PRACTICE

NAAR 2 van 3

LEES MEER

LEES MEER

Door de nieuwe Wmo krijgen gemeenten te maken met uiteenlopende hulpvragen. Van de aanschaf van een scootmobiel tot de dagbesteding voor mensen met gedragsproblemen. “Die variatie in problematiek maakt het werk van de gemeente spannend maar ook uitdagend”, vindt Corine Maas van de gemeente Rucphen. “De bal ligt bij de gemeenten.”

BEELD

MENSEN IN

HEB EN HOUD

Corine Maas,
beleidsmedewerker transities gemeente Rucphen

TOEZIEN OP DE UITVOERING VAN
DE WMO

......................

BELEID

TOEZIEN OP DE UITVOERING VAN
DE WMO

......................

BELEID

HET VERHAAL VAN PIET: VERANDERING DOET LEVEN!

......................

BLOG

HET VERHAAL VAN PIET: VERANDERING DOET LEVEN!

......................

BLOG

BEST PRACTICE

NODIG EENS EEN TAALAMBASSADEUR UIT!
Laaggeletterdheid heeft een enorme impact op je leven! Wilt u binnen uw gemeente of organisatie aandacht vragen voor laaggeletterdheid? Nodig dan eens een taalambassadeur uit via de stichting lezen en schrijven. Dit zijn ervaringsdeskundigen die hun laaggeletterdheid zelf hebben aangepakt. Ze kunnen u inspireren om laaggeletterdheid binnen uw gemeente of organisatie aan te pakken.

“IK KON MIJN KINDEREN NOOIT VOORLEZEN.”

“IK WIST NIET OP WELKE GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN IK RECHT HEB, LAAT STAAN HOE EN WAAR IK ZE AANVRAAG.”

“DOORDAT IK NU KAN LEZEN
EN SCHRIJVEN, HEB IK VEEL MEER ZELFVERTROUWEN GEKREGEN.”

BEST PRACTICE

SOCIALE NETWERK VERSTERKING
Via Sociale Netwerk Versterking wordt de kracht van mensen en hun directe omgeving benut om tot oplos-singen te komen.

Via onder andere MEE-organisaties worden zorgverle-ners (zoals wijkteams) getraind in het toepassen van deze netwerkstrategie. De werkwijze is in deze film beschreven.

..........................................................

“HET IS ZO MOOI OM DE KRACHT EN ENERGIE VAN MENSEN TE ERVAREN, BIJ HET MAKEN VAN HUN EIGEN PLAN!"

Karen Verheijen,
consulent MEE Brabant Noord:

..........................................................

BELEID

TOEZIEN OP DE UITVOERING VAN DE WMO
De Wmo 2015 beschrijft de verantwoordelijkheid van
de gemeente voor de maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 6 regelt het toezicht. Toezicht houden is
‘een vak apart’. Het kan reactief op basis van klachten
en signalen, of proactief. In dat laatste geval is het belangrijk vooral te kijken naar de zorg aan de meest kwetsbare burgers.

Dit is risico gestuurd toezicht.Toezicht richt zich op
de naleving van de kwaliteitseisen uit de wet en de gemeentelijke verordening en de afspraken uit het bestek/ contract. Er hoort een passend vervolg door
het college bij.

https://eenbredeblikopgezondheid.wordpress.com/2014/10/23/meldpunt-zorg-overlast-verandering-doet-leven-2/

http://www.tijdvoortaal.nl/content/nodig-een-taalambassadeur-uit

http://meek2.nl/aanbod/sociale-netwerk-versterking/

https://www.youtube.com/watch?v=OqeWD37LgMU

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_29-04-2015#Hoofdstuk6

https://www.vng.nl/files/vng/brieven/2014/20141002_ledenbrief_model-basisset-kwaliteitseisen-wmo-ondersteuning-voor-zeer-kwetsbare-burgers_1.pdf

Versterk preventie

Bied een sluitend vangnet

Technology by MagStream Real Time Publishing