Gezond is krachtig

Magazine cover

Bied een sluitend vangnet

....................................................

"KWETSBARE MENSEN ONDERSTEUNEN KOST EXTRA ENERGIE EN AANDACHT.”

Jan Willem Labruyere:

....................................................

“Zorg voor een sluitend vangnet waarin onder meer verslavingszorg, maatschappelijk werk, GGZ, woningstichtingen en sociaal netwerk maximaal samenwerken. Dat betekent goede afspraken met woningcorporaties om zoveel mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. Doen we dat niet, dan helpen we weliswaar diverse daklozen aan een huis, maar daalt het aantal daklozen over het geheel gezien niet. Er komen immers nieuwe daklozen bij. Als centrum-gemeente zijn wij regisseur en maken we met
alle partijen bindende afspraken.”

VOORKOM HUISUITZETTING
“Huisuitzetting voorkomen is niet alleen belangrijk voor de mensen zelf; het scheelt de samenleving ook veel geld. Vraag de partners
om alle signalen bij elkaar te leggen, zoals de woningstichting die huurachterstand signaleert
of de GGD die overlast of vervuiling vaststelt. Zorg daarnaast dat zorgprofessionals goed van elkaar weten wat ze kunnen, zodat kwetsbare mensen extra gesteund worden.”

GROEIEND BEROEP OP HET VANGNET
“Er zal de komende jaren een groeiend beroep op het vangnet worden gedaan”, voorspelt Jan Willem. “Er komen meer kwetsbare mensen. Denk aan mensen die door de crisis langdurig werkloos zijn, de huur niet meer kunnen opbrengen en uiteindelijk dakloos worden.
Of aan mensen met een psychiatrische aan-doening die vanwege het landelijke beleid uit instellingen worden geweerd en in de wijk of het dorp worden gehuisvest, met alle gevolgen van dien. Dit vraagt veerkracht van zowel de directe omgeving als van de zorgorganisaties. Veerkracht creëer je onder meer door tijdrovende procedures te stroomlijnen. Een ander belangrijk thema is om samen te werken bij de inrichting van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen.”

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

VOORKÓMEN VAN AFSLUITEN WATER EN ELEKTRA

......................

BEST PRACTICE

VOORKÓMEN VAN AFSLUITEN WATER EN ELEKTRA

......................

BEST PRACTICE

MELDPUNT ZORG
EN OVERLAST

......................

BEST PRACTICE

MELDPUNT ZORG
EN OVERLAST

......................

BEST PRACTICE

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

Jan Willem Labruyere houdt zich in de centrumgemeente Bergen op Zoom bezig met kwetsbare mensen en veiligheid. In deze regio hebben rond de 1700 mensen moeite om in hun basale bestaansvoorwaarden te voorzien, waaronder circa 200 dak- en thuislozen.

VANGNET

SLUITEND

BIED EEN

Jan Willem Labruyere,
beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom

WERKWIJZE MELDPUNT ZORG
EN OVERLAST

......................

INFOGRAPHIC

WERKWIJZE MELDPUNT ZORG
EN OVERLAST

......................

INFOGRAPHIC

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE MENSEN

......................

BEST PRACTICE

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE MENSEN

......................

BEST PRACTICE

BEST PRACTICE

VOORKÓMEN VAN AFSLUITING VAN WATER EN ELEKTRA
Voor inwoners van de gemeente Woensdrecht en de dorpen Lepelstraat en Halsteren (het werkgebied van DELTA Water in
West-Brabant) zijn in 2014 tussen DELTA Water, Traversegroep en
de GGD afspraken gemaakt ter preventie van afsluiting van drink-water. Met netwerkbeheerder Enexis zijn voor de gehele regio
West Brabant West soortgelijke afspraken gemaakt. In de periode november 2014 tot april 2015 kwamen 42 meldingen van DELTA
Water en 7 meldingen van Enexis binnen. Bij 35 van de totaal 49 huishoudens heeft een GGD-verpleegkundige samen met een maatschappelijk werker een huisbezoek afgelegd. Bij 11 huis-
houdens waar sprake is van meervoudige problematiek, heeft het maatschappelijk werk begeleiding opgestart. Mensen gaven aan
dat als GGD en maatschappelijk werk niet aan de deur waren gekomen, zij zelf niet de stap naar hulpverlening hadden gezet. Afsluiting van water en elektra is voorkomen. Wat opviel is dat het
bij een groot deel van de meldingen ging om gezinnen met kinderen onder de 18 jaar.

“WE GAAN DEZE SAMENWERKING UITBREIDEN NAAR ANDERE WATER- EN ENERGIEBEDRIJVEN IN WEST-BRABANT.”

Rubia Langeler,
OGGZ-verpleegkundige GGD West-Brabant:

BEST PRACTICE

............................................................

“REGELMATIG KOM IK IN WEST-BRABANT
IN SITUATIES WAAR DE WONING ZEER ERNSTIG VERVUILD IS.”

Arnold Simon,
OGGZ-verpleegkundige GGD West-Brabant:

............................................................

MELDPUNT ZORG EN OVERLAST
De gemeenten hebben bij de GGD West-Brabant
een Meldpunt Zorg en Overlast waar professionals en burgers terecht kunnen bij verontrustende situaties. Bijvoorbeeld over mensen die vereenzamen, mensen waar de woonomgeving ernstig vervuild is of mensen die zorg mijden en waarbij vermoedens bestaan over ernstige problemen. De verpleegkundigen van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van de GGD leggen contact met de persoon waarover zorgen zijn
en met diens omgeving, winnen vertrouwen en herstellen de zorg en ondersteuning. Zij leiden toe
naar hulpverleners, bijvoorbeeld van sociale wijkteams, maatschappelijke opvang of van de integrale toegang.

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE MENSEN IN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM
De gemeente Bergen op Zoom heeft deelgenomen
aan een pilot van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van de Universiteit van Tilburg, waarin
met behulp van een monitor de aard en omvang van
de problematiek van kwetsbare burgers in beeld is gebracht. In deze factsheet vindt u de resultaten over onder meer dreigende huisuitzettingen, schuldenpro-blematiek, woonoverlast of woningvervuiling en verslavingsproblematiek.

BEST PRACTICE

3 VAN 3

2 VAN 3

1 VAN 3

INFOGRAPHIC | GGD MELDPUNT ZORG EN OVERLAST

http://www.traversegroep.nl/nl/home/

http://www.ggdwestbrabant.nl/Professionals/Partners/Meldpunt-Zorg-en-Overlast

http://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/monitor-sociaal-kwetsbare-groepen

assets/ggdgezondwestbrabant4/be93_Factsheet sociaal kwetsbare mensen BOZ 2014 def.pdf

Heb en houd mensen in beeld

Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing